Menu
Login

I. Nosacījumi un noteikumi

Laipni lūgti mūsu tiešsaistes pakalpojumos („Tiešsaistes pakalpojumi”)!

Šie noteikumi un nosacījumi ir saistoša vienošanās starp jums un SIA „GlaxoSmithKline Latvia” („GSK”).


Nosacījumu un noteikumu akceptēšana

Šajos Tiešsaistes pakalpojumos ietilpst materiāli, kuru intelektuālā īpašuma tiesības pieder GSK vai trešajām personām, kas ir piešķīrušas GSK tiesības uz šiem materiāliem. Tiešsaistes pakalpojumu izmantošanai ir piemērojami  ar intelektuālā īpašuma tiesībām saistīti noteikumi.

Lai piekļūtu dažām šajos Tiešsaistes pakalpojumos iekļautajām lapām vai atsevišķiem pakalpojumiem, lietotājiem var būt nepieciešams reģistrēties. Šīs Tiešsaistes pakalpojumu lapas vai pakalpojumi, kuru piekļuvei nepieciešama reģistrācija, ir paredzētas tikai un vienīgi Latvijas veselības aprūpes profesionāļiem. „Veselības aprūpes profesionāļi” ir indivīdi, kuri sava darba ietvaros izraksta, gatavo un/vai izsniedz zāles, un/vai veic pacientu aprūpi. Šo noteikumu izpratnē par profesionāļiem, kuri ir tiesīgi izrakstīt, gatavot un/vai izsniegt zāles, un/vai veikt pacientu aprūpi, tiek uzskatīti ārsti, zobārsti, veterinārārsti, medicīnas māsas un farmaceiti. Ja jūs neesat veselības aprūpes profesionālis, jums nav tiesību izmantot tās Tiešsaistes pakalpojumu lapas vai pakalpojumus, kuru piekļuvei nepieciešama reģistrācija.

Tiešsaistes pakalpojumi var saturēt medicīnisku informāciju. Veidojot Tiešsaistes pakalpojumu saturu, ir ņemti vērā Latvijas likumi, valsts iestāžu rīkojumi un noteikumi, GSK piemērojamās prasības un norādījumi, kā arī Zāļu reklamēšanas prakses ētikas kodekss. Nav paredzēts, ka Tiešsaistes pakalpojumu saturs būtu uzskatāms par medicīnisku norādījumu vai diagnozes slēdzienu, kas aizstātu veselības aprūpes profesionāļu sniegtos ieteikumus. GSK nesniedz individuālam pacientam domātus ieteikumus.

Lūdzam rūpīgi izlasīt un caurskatīt šos noteikumus un nosacījumus. Reģistrējoties kā lietotājs vai izmantojot šos Tiešsaistes pakalpojumus bez reģistrācijas, jūs atzīstat, ka esat šos noteikumus un nosacījumus izlasījis(-usi), sapratis(-usi) un tiem piekrītat .

Šo Tiešsaistes pakalpojumu izmantošanai var būt nepieciešama jūsu personas datu iegūšana un apstrāde.

Ja jums rodas kādi jautājumi par Tiešsaistes pakalpojumiem vai šiem noteikumiem un nosacījumiem, lūdzam sazināties ar mums, rakstot uz:
undefined

Paziņojumi un prasības saistībā ar šo līgumu ir sūtāmi rakstveidā pa pastu vai uz e-pasta adresi:
undefined


Tiešsaistes pakalpojumu noteikumi un nosacījumi

Pamatojoties uz GSK izsniegto atļauju, jums ir tiesības piekļūt internetā pieejamajiem Tiešsaistes pakalpojumiem, izmantojot jūsu tīmekļa pārlūkprogrammu.

Lūdzam ņemt vērā, ka jums nav tiesību:

- kopēt vai izmantot Tiešsaistes pakalpojumus vai jebkādus materiālus, ko tie satur, jebkādiem citiem mērķiem, izņemot iepriekš norādītos konkrētos mērķus;

- pārdot, izīrēt, iznomāt, izplatīt vai jebkādā citā veidā nodot Tiešsaistes pakalpojumus vai materiālus, ko tie satur, kādai trešajai personai;

- radīt no Tiešsaistes pakalpojumiem vai no materiāliem, ko tie satur, atvasinātus darbus;

- izmantot Tiešsaistes pakalpojumus vai jebkādus materiālus, ko tie satur, jebkādiem komerciāliem mērķiem, piemēram, pārdot materiālu, kas radīts, izmantojot Tiešsaistes pakalpojumu, vai arī jebkādam citam komerciālam mērķim, vai

- atļaut trešajai personai veikt jebkuras no minētajām darbībām.

Jūs esat informēts (-a) arī, ka:

- GSK nesniedz nekādus medicīniskus ieteikumus, norādījumus, rekomendācijas vai padomus par kāda konkrēta pacienta veselības stāvokli vai par šā stāvokļa iespējamām prognozēm;

- GSK negarantē un nenodrošina Tiešsaistes pakalpojumu nepārtrauktu pieejamību, tādējādi jūsu Tiešsaistes pakalpojumos saglabātie dati var nebūt pieejami līdz turpmākam paziņojumam vai, piemēram, pakalpojuma sniegšanas pārtraukuma beigām; vai arī dati un citi materiāli var tikt pilnībā iznīcināti vai zuduši neparedzama iemesla dēļ;

- GSK var jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma modificēt Tiešsaistes pakalpojumu saskarni, funkcijas, saturu vai citas īpašības, vai arī var pārtraukt Tiešsaistes pakalpojumu pieejamības nodrošinājumu līdz turpmākam paziņojumam vai uz nenoteiktu laiku;

- Tiešsaistes pakalpojumi, tai skaitā tajos ietilpstošie materiāli, tiek nodrošināti „tādi, kādi tie ir”. GSK pati savā, kā arī citu materiālu tiesību turētāju un trešo personu vārdā, kas varētu izplatīt Tiešsaistes pakalpojumus, neapņemas un negarantē, ka Tiešsaistes pakalpojumi vai materiāli, ko tie satur, vai to izmantošana, tai skaitā tajos (jūsu vai GSK) ievadītā informācija ir jebkādā veidā pareiza, funkcionāla, precīza, piemērota īpašai izmantošanai, vai piemērota jebkādai vispārīgai izmantošanai, kam parasti tiek izmantoti līdzīgi pakalpojumi vai materiāli, kā arī tā neuzņemas nekādu atbildību par jebkādu faktisku vai šķietamu jebkādas trešās personas intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu, un nav atbildīga par šādām prasībām vai apgalvojumiem;

- GSK pati savā, citu Tiešsaistes pakalpojumu materiālu tiesību turētāju un trešo personu vārdā, kas varētu izplatīt Tiešsaistes pakalpojumus, neuzņemas atbildību par jebkādiem kaitējumiem, izdevumiem, izmaksām vai jebkādām citām likumdošanas vai līgumiskām sankcijām, kas izriet no Tiešsaistes pakalpojumu izmantošanas, tai skaitā par kaitējumiem jūsu datoram, datu zudumu, problēmām Tiešsaistes pakalpojumu lietošanā un jebkuriem citiem tiešiem, netiešiem vai specifiskiem kaitējumiem.

Kā reģistrētam šo Tiešsaistes pakalpojumu lietotājam, jums ir pienākums saglabāt savas personīgās paroles konfidencialitāti, un jums nav atļauts izpaust to trešajām personām. Ja jūs pazaudējat savu paroli vai jums ir aizdomas, ka tā ir kļuvusi zināma trešajai personai, jūsu pienākums ir nekavējoties par to paziņot GSK.

Tiešsaistes pakalpojumi var saturēt / satur trešās personas nodrošinātus materiālus.

Tiešsaistes pakalpojumus un to saturu aizsargā Latvijas un starptautisko autortiesību, preču zīmju un patentu normatīvais regulējums, kā arī citas spēkā esošās intelektuālā īpašuma tiesības. Pretlikumīgas Tiešsaistes pakalpojumu kopēšanas vai koplietošanas rezultātā var tikt piemērotas civiltiesiskas vai krimināltiesiskas sankcijas.

Atsevišķas hipersaites šajā vietnē var aizvest jūs uz citām trešo personu uzturētām tīmekļa vietnēm, kas neatrodas GSK kontrolē. Aktivizējot kādu no šīm saitēm, jūs atstāsiet šo tīmekļa vietni. GSK nekādā veidā neatbild par šādās tīmekļa vietnēs ietverto informāciju. GSK nevar kontrolēt šo tīmekļa vietņu raksturu vai saturu, kā arī nerekomendē šīs tīmekļa vietnes vai tajās pieejamo informāciju, vai jebkādas trešo personu piedāvātās preces vai pakalpojumus. Lūdzam pārliecināties, ka esat izlasījis(-usi) un saprotat tiesību un privātuma atrunas, kas ir publicētas katrā tīmekļa vietnē, uz kuru jūs pārejat.


Citi noteikumi

Šos noteikumus un nosacījumus regulē Latvijas normatīvie akti.

GSK patur tiesības pēc saviem ieskaitiem grozīt vai papildināt šos noteikumus un nosacījumus, par šādiem grozījumiem paziņojot savos Tiešsaistes pakalpojumos, savā tīmekļa vietnē vai sazinoties ar jums kādā citā veidā. Grozījumi stājas spēkā, kad paziņojums ir nosūtīts vai grozījums ir publicēts GSK tīmekļa vietnē vai Tiešsaistes pakalpojumos, vai ir saņemta jūsu piekrišana, ja tāda ir nepieciešama.

GSK ir tiesīga nodot šo līgumu jebkurai trešajai personai, par šādu nodošanu paziņojot jums savos Tiešsaistes pakalpojumos vai savā tīmekļa vietnē, vai sazinoties ar jums kādā citā veidā.

Ja kāds no šiem noteikumiem un nosacījumiem tiek atzīts par spēkā neesošu vai neīstenojamu, tas neietekmē pārējo noteikumu un nosacījumu spēkā esamību vai īstenojamību. Tā vietā pārējie noteikumi un nosacījumi tiek skaidroti un interpretēti tā, lai to ietekme paliktu pēc iespējas juridiski tuva tai ietekmei, kāda būtu, ja nebūtu šādas spēkā neesamības vai neīstenojamības.

Gadījumā, ja GSK neīsteno kādu no šiem noteikumiem un nosacījumiem vai atsakās no kāda noteikuma vai nosacījuma, tas neierobežo GSK tiesības vēlāk īstenot visus minētos vai citus noteikumus un nosacījumus.

II. Informācijas iegūšana

III. Sīkdatņu politika