Menu
Login

II. Informācijas iegūšana

Privātuma aizsardzība

GSK novērtē tai piederošās tīmekļa vietnes apmeklētāju privātumu. Privātuma aizsardzība mums ir ārkārtīgi svarīga. GSK ir uzņēmusies saistības aizsargāt jūsu kā Tiešsaistes pakalpojumu lietotāja privātumu, ievērojot Latvijas un Eiropas Savienības datu aizsardzības normatīvo regulējumu.

Vispārīgā informācija par personas datu failu

Personas datu faila nosaukums ir „Tiešsaistes pakalpojumu klientu reģistrs”. SIA „GlaxoSmithKline Latvia” (adrese: Duntes iela 11, Rīga, LV-1013, Latvija) ir personas datu faila pārzinis.

Klientu reģistra mērķis

GSK apstrādā un/vai izmanto personas datus šādiem nolūkiem:

  1. lai pārvaldītu klientu attiecības starp jums un GSK un lai administrētu reģistru, un
  2. lai nodrošinātu Tiešsaistes pakalpojumu, kā arī GSK esošo un nākotnes pakalpojumu un produktu izstrādi, uzturēšanu un attīstību;
  3. blakusparādību monitoringam un ziņošanai saskaņā ar piemērojamo likumdošanu.

Klientu reģistra datu saturs

Klientu reģistrā iekļautos personas datus galvenokārt veido jūsu Tiešsaistes pakalpojumos sniegtā informācija vai informācija, kas iegūta un izveidota, pamatojoties uz jūsu Tiešsaistes pakalpojumu izmantošanas paradumiem.

Atkarībā no jūsu prasībām Klientu reģistrā cita starpā var būt iekļauti šādi personas dati („klienta informācija”):

  1. vārds, uzvārds;
  2. kontaktinformācija (e-pasts, adrese, tālruņa numurs);
  3. Tiešsaistes pakalpojumu parole un
  4. specializācijas joma.

Datu drošība

GSK ir uzņēmusies saistības ievērot labas datu pārvaldības, pārraudzības pienākumu un datu drošības principus saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem. GSK garantē, ka jūsu privātums nevienā personas datu apstrādes un/vai izmantošanas posmā netiek pārkāpts.

GSK un tās izraudzītie, personu identificējošo datu apstrādē iesaistītie partneri īstenos tehniskus un organizatoriskus pasākumus, kas nepieciešami, lai aizsargātu personas datus pret neatļautu piekļuvi, pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, manipulēšanu ar tiem, to izpaušanu un nodošanu, kā arī pret citu nelikumīgu apstrādi un/vai izmantojumu. Tikai pilnvarotajiem GSK vai tās partneru darbiniekiem, kuriem amata ietvaros jāapstrādā personu identificējošie dati, ir piekļuve jūsu informācijai. Turklāt tiem GSK un tās partneru darbiniekiem, kuriem ir piekļuve vai nu datu bāzēm, kurās glabājas klientu informācija, vai serveriem, kas nodrošina mūsu pakalpojumus, tiek piemēroti stingri noteikumi. Datu sistēmas izmantošana ir ierobežota, un tā ir aizsargāta ar parolēm, kas zināmas tikai pilnvarotiem darbiniekiem.

Datu nodošana un izpaušana

GSK neizpaudīs jūsu personas datus trešajām personām, ja vien šajos noteikumos un nosacījumos nav paredzēts savādāk. Sabiedrības, kas ir GSK koncerna sabiedrības, kā arī apakšuzņēmēji, kurus visus GSK ir tieši pilnvarojusi apstrādāt personas datus, netiek uzskatīti par trešajām personām.

Jūsu personas datus saskaņā ar šo vienošanos var uzglabāt un apstrādāt GSK, tās meitas uzņēmumi, kā arī GSK izvēlēti trešās puses piegādātāji jebkur pasaulē, tostarp valstīs, kur personas datu aizsardzību regulējošie tiesību akti var nenodrošināt līdzvērtīgu aizsardzības režīmu kā Latvijas normatīvie akti personas datu aizsardzības jomā. Tomēr, GSK īsteno pasākumus, lai nodrošinātu, ka jebkura personas datus saturoša informācija ir aizsargāta un droša saskaņā ar attiecīgā valstī piemērojamiem tiesību aktiem. GSK nodrošinās, ka minētajām sabiedrībām un apakšuzņēmējiem būs jāievēro Latvijas datu aizsardzības normatīvais regulējums vai atbilstošais Eiropas Savienības normatīvais regulējums, kā arī tie apstrādās jūsu informāciju saskaņā ar GSK ieteikumiem un šiem noteikumiem un nosacījumiem.

Parasti jūsu personas dati var tikt izpausti trešajām personām, piemēram, GSK partneriem, tikai pamatojoties uz jūsu skaidri izteiktu piekrišanu. GSK nodrošinās, ka minētie partneri apņemas ievērot vai nu Latvijas, vai Eiropas Savienības datu aizsardzības normatīvo regulējumu un apstrādāt jūsu informāciju saskaņā ar GSK ieteikumiem un šiem noteikumiem un nosacījumiem.

Tomēr jūsu klienta informācija var tikt izpausta trešajām personām, ja pēc rūpīgas apsvēršanas GSK uzskata, ka tam pastāv pamatots iemesls, un tas ir iespējams saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

Šo tīmekļa vietni un jebkuru citu datu bāzi, kas ietver personas datus, uztur GSK pakalpojumu sniedzējs. Datu bāzes tiek uzturētas saskaņā ar šiem noteikumiem un nosacījumiem, kā arī ar GSK vai citas GlaxoSmithKline koncerna sabiedrības norādījumiem.

Jūsu tiesības

Jums ir tiesības pārbaudīt savus personas datus mūsu personas datu failā un pieprasīt jebkuras kļūdainas informācijas papildināšanu, izlabošanu, jūsu personas datu apstrādes un/vai izmantošanas pārtraukšanu vai to dzēšanu pilnībā. Jūsu personas dati tiks uzglabāti laika periodā [no ... līdz..], un šis periods nepārsniegs laikaposmu, kas paredzēts konkrētajam datu apstrādes un/vai izmantošanas mērķim. Jūsu personas datu apstrāde tiešā mārketinga nolūkā tiks veikta tikai ar jūsu piekrišanu. Turklāt jums ir tiesības sniegt vai atsaukt savu piekrišanu elektronisko komerciālo paziņojumu saņemšanai, kā arī aizliegt jebkādus jums adresētus tiešā mārketinga sūtījumus. Tiešsaistes pakalpojumu formāts nodrošina, ka jūs varat aplūkot savus personas datus, izmantojot sistēmas saskarni.

Ja jums rodas jautājumi par piekļuves tiesībām personas datu failā esošajiem datiem, par jūsu piekrišanas atsaukumu, vai arī jūsu jautājums citā veidā ir attiecināms uz privātumu vai personas datiem, lūdzam sazināties ar mums, rakstot uz:
undefined

I. Nosacījumi un noteikumi

III. Sīkdatņu politika